Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují
smluvní vztahy mezi:
Patrikem Dusilem
IČ: 88851877
Adresa: Slánská 1678/20, Praha 16300
Předmět činnosti: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Adresa provozovny: Krále Václava IV. 2/8, Praha, 14800 a Černokostelecká 120,
25101, Říčany u Prahy. Provozní doba – pondělí až nedelě – 9:00 – 21:00
(dále jen „provozovatel“)
a
kupujícím poskytovaných služeb (dále jen „kupující“) a uživatelem zakoupených
služeb (dále jen „zákazník“).
1.2 Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby (dále jen
„služby“ nebo též „masáž“).
1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým, elektronickým nebo osobním
objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující
i zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasíli zákazník s těmito obchodními podmínkami, má možnost služby nevyužít.
1.4 Tyto obchodní podmínky se použijí nehledě na formu uzavřené smlouvy,
tj. i např. pro smlouvy uzavřené elektronicky, ústně nebo konkludentně, pokud jejich
obsahem je poskytování služeb uvedených v bodě 1.2 poskytovatelem zákazníkovi.
II. Právní rámec poskytovaných služeb
2.1 Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, případně kupujícím, se řídí
primárně dohodou stran, dále pak těmito obchodními podmínkami a také platnými
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,
v platném znění (dále jen „ZOS“).
2.2 V případě, že dohoda stran stanoví odlišná práva a povinnosti než tyto obchodní
podmínky, případně dispozitivní ustanovení zákona, použije se dohoda stran.
V případě, kdy tyto podmínky určují odlišná práva a povinnosti, než jaká jsou
stanovená v dispozitivních ustanoveních zákona, použijí se tyto obchodní podmínky.
2.3 Zákazník souhlasí s možností použití komunikačních prostředků na dálku
při uzavírání smlouvy a řešení vztahů ze smlouvy vyplývajících. Provozovatel používá
pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou
vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
2.4 Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv
a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.
2.5 Pro řešení sporu mezi provozovatelem a zákazníkem se použije úpravy dle ZOS
pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě
jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval provozovatele za účelem řešení sporu a jeho
stížnost nebyla provozovatelem vyřešena. Provozovatel je povinen se k návrhu
vyjádřit do 15 dnů. Náležitosti návrhu upravuje ZOS. Náklady na mimosoudní řízení
si nese každá strana ze svého.
2.6 Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností
stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 ZOS. Aktuální informace
o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem jsou dostupné na
www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n
ZOS.
2.7 Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních
spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana
spotřebitele.
III. Podmínky poskytnutí služeb
3.1 Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem
služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých
pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět
nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení
zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby
v případě jakýchkoliv svých zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb
se svým lékařem.
3.2 Provozovatel neposkytuje své služby zejména při následujících potížích
zákazníka:
a. při stavech mimořádné únavnosti až vyčerpanosti a stavech vyžadujících klid
na lůžku
b. při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření
na ně
c. na kůži postižené chorobným zánětem hnisavým nebo plísňovým
d. v místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže
e. v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů žil
f. dříve než 2-3 hodiny po jídle
g. při nádorových onemocněních
h. při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy a osteoporózy
i. při chorobách dutiny břišní, jako jsou průjmy, zejména s krvácením do stolice,
při naplněném tračníku tuhou stolicí a při nevyprázdněném močovém
měchýři
j. při onemocnění žlučníku a močových cest
k. masáž břicha v době gravidity, dva měsíce po porodu a při menstruaci
l. za žádných okolností provozovatel nemasíruje krk zepředu, prsa u žen a prsní
bradavky u mužů, oblast pohlavních orgánů, tříselnou (inguinální) krajinu
a podpažní jamky (axily)
3.3 Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese
žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku
v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží,
kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedených kontraindikací.
IV. Uzavření smlouvy a objednávka termínu služeb
4.1 Zákazník provádí objednání termínu služby prostřednictvím závazné objednávky.
Objednávku může zákazník učinit osobně, telefonicky nebo elektronicky.
4.2 Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem. Dohodnutý termín je
závazný.
4.3 Pokud se z vážných důvodů na straně zákazníka nemůže v dohodnutém termínu
služba uskutečnit, je zákazník povinen o tom předem informovat telefonicky v rámci
provozní doby provozovatele, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané
služby. (V případě, že provozovatel nezvedá telefon, zavolá následně zpět na
zmeškaný hovor – pro účely přeobjednání se za uskutečnění přeobjednání považuje
čas zmeškaného hovoru. Omluvu a návrh na přeobjednání lze zaslat
i prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Pozdější přeobjednání se považuje za
absenci zákazníka s veškerými důsledky podle těchto obchodních podmínek.
4.4 Zákazník je povinen informovat provozovatele o shora uvedených důvodech
i v případě, že nestihne termín pro přeobjednání (24 hodin před započetím služby).
V takovém případě se jeho absence považuje za omluvenou a zákazník je povinen
uhradit provozovateli pouze část promeškaných služeb podle bodu 6.4 těchto
obchodních podmínek.
V. Cena služeb a platební podmínky
5.1 Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný
na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě při službě provozovatele.
Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy
uváděny jako ceny konečné.
5.2 Cenu služby uhradí zákazník provozovateli před jejich poskytnutím, a to těmito
způsoby:
a. v hotovosti: přímo do pokladny na provozovně,
b. bankovním převodem (pouze po individuální dohodě se zákazníkem)
VI. Dostavení se do provozovny a důsledky absence
6.1 Zákazník je povinen dostavit se s dostatečným předstihem před objednaným
termínem do provozovny provozovatele na adresu určenou v bodě 1.1 těchto
obchodních podmínek. Za dostatečný předstih je považováno cca 10 minut před
začátkem termínu. Pokud se zákazník dostaví více jak 15 minut předem, negarantuje
provozovatel možnost vpustit zákazníka do prostor čekárny a provozovny.
6.2 Po příchodu je zákazník povinen vyčkat na zahájení masáže. V průběhu čekání
má k dispozici čekárnu. Zákazník je povinen se během čekání řídit instrukcemi
provozovatele a v případě, že v oddělené části probíhá ještě masáž předchozího
zákazníka, nerušit průběh této masáže. V opačném případě může být
provozovatelem vyzván, aby vyčkal mimo prostory provozovny.
6.3 Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve
zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Zákazník bere na
vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu, při velkém zpoždění
zákazníka, případně u některých konkrétních typů služeb výše uvedené aplikovat
nelze, a pokud zákazník dorazí se zpožděním více než 15 minut, k poskytnutí služby
již na základě rozhodnutí provozovatele dojít nemusí a takovýto pozdní příchod
bude považován za neomluvenou absenci z důvodů na straně zákazníka dle
ustanovení 6.4 těchto obchodních podmínek.
6.4 V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na masáž se zpožděním
delším než 15 minut podle bodu 6.3 bude po zákazníkovi požadována úhrada
hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže.
6.5 V případě nepřítomnosti zákazníka s omluvou podle bodu 4.4 těchto obchodních
podmínek je zákazník povinen uhradit 50% ceny z promeškané služby, a to
při příštím poskytnutí služby nebo na výzvu provozovatele.
6.6 Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout zákazníkovi službu, pokud
nezaplatil za svou absenci při předchozích službách podle bodů 6.4 a 6.5 těchto
obchodních podmínek.
6.7 Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuje
si provozovatel právo takového zákazníka na další masáže již neobjednat. Tento
postup nemá vliv na povinnost zákazníka uhradit již poskytnuté služby nebo svou
absenci podle bodů 6.4 a 6.5 těchto obchodních podmínek.
6.8 Nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro
nenadálé překážkyna své straně (např. nedostatečný zdravotní stav, závažné osobní
překážky, havárii v provozovně, poruchu na zařízení atd.), bude zákazníkovi nabídnut
náhradní termín služby.
VII. Průběh poskytování služby
7.1 Zákazník je povinen po celou dobu poskytování služby dbát pokynů
provozovatele a svým jednáním a chováním umožnit řádný průběh poskytování
služeb. V případě, že tomu tak nebude, jedná se o důvod k odmítnutí nebo přerušení
služby podle čl. VIII těchto obchodních podmínek.
7.2 Zákazníka může doprovázet do prostor provozovny další jím určená osoba.
7.3 Provozovatel neručí za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během
masáže ani po masáži.
VIII. Odmítnutí a přerušení služby
8.1 Služba může být provozovatelem před jejím započetím odmítnuta v těchto
případech:
a. zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních
onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši…)
b. zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem
návykových látek
c. zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského
charakteru
d. zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e. zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje
nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo
obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
f. u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím
materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají
(např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb
s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost
nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.
8.2 Zákazník má právo kdykoliv před započetím služby její poskytnutí odmítnout bez
nutnosti udání důvodu.
8.3 Při odmítnutí služby podle bodu 8.1 a 8.2 nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení
uhrazených služeb, případně nezaniká právo poskytovatele na jejich úhradu.
Veškeré dohodnuté služby je nutno uhradit tak, jako by k poskytnutí služby došlo
v plném rozsahu.
8.4 Služba může být provozovatelem předčasně ukončena za následujících
podmínek:
a. během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění,
b. během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti
či návykových látek,
c. během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů,
d. během služby se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným
způsobem nebo
e. během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité
materiály.
8.5 Zákazník je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování služeb požádat o jejich
přerušení. Provozovatel je v takovém případě povinen masáž přerušit tak, aby
nedošlo k negativním dopadům na fyzické zdraví zákazníka. Za tímto účelem je
zákazník povinen strpět dokončení minimálních nezbytných procedur a postupů
k tomu směřujících.
8.6 V případě přerušení služeb podle bodů 8.4 a 8.5 nezaniká právo poskytovatele na
úhradu celé služby ve sjednaném rozsahu, stejně jako zákazníkovi nevzniká nárok na
vrácení již zaplacené úhrady, a to ani částečně. Službu je nutné vždy uhradit tak, jako
by proběhla v celém rozsahu. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze přerušení služby
podle bodu 8.4 písm. a), c) a e) v případě, že o důvodech přerušení zákazník předem
nevěděl a ani při vynaložení běžné péče a pozornosti vědět nemohl. V takovém
případě má poskytovatel nárok na poměrnou část ceny podle trvání již poskytnuté
služby, případně má zákazník nárok na vrácení poměrné částky za neproběhlou část
služby.
IX. Dárkové poukazy
9.1 Pro všechny dárkové poukazy platí, že jejich hodnota nebo druh objednané
služby je uveden přímo na poukazu. Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho
rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat jednorázovým nákupem a v případě
vyšší hodnoty poukazu, než je cena poskytované služby, také několika nákupy.
V případě reklamace u služby, u které byl uplatněn dárkový poukaz, bude vrácena
částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu. V případě ztráty nemůže
být dárkový poukaz nijak nahrazen. Poukaz není vázaný na konkrétní osobu a lze jej
volně převést celý nebo jeho nevyčerpanou část na třetí osobu bezúplatně i za
úplatu. Jakákoli manipulace s poukazem nebo jeho úprava, ovlivňující celkovou
podobu či strukturu (papír, šablona, font písma, rozložení textu, barevné schéma
adpo.)) je považována za padělání oficiálně vystaveného dokumentu, jež je dle
platných zákonů ČR trestné.
9.2 Provozovatel poskytuje následující dárkové poukazy:
a. tištěné dárkové poukazy a Dárkové poukazy v elektronické podobě, které se
objednávají na dálku přes eshop na https://masazekralevaclava.cz
9.3 Tištěné dárkové poukazy jsou dostupné přímo v provozovně provozovatele.
Elektronické poukazy podle bodu 9.2 písm. a) lze objednat na adrese
https://masazekralevaclava.cz. Uplatnit se dají na veškeré provozovatelem
poskytované masáže, výběr je na zákazníkovi, záleží na hodnotě koupeného
poukazu. Hradí se hotově, přes online platební bránu nebo převodem z účtu.
9.4 Po dohodě je možné zaslat tištěný dárkový poukaz kupujícímu nebo zákazníkovi
na uvedenou adresu.
9.5 Dárkové poukazy podle bodu 9.2 písm. a) mají následující platnost 12 měsíců od
data zakoupení.
9.6 Dárkové poukazy podle bodu 9.2 písm. a) nelze čerpat po uplynutí doby jejich
platnosti, dá se však individuálně domluvit se souhlasem provozovatele na
prodloužení.
X. Reklamace služeb
10.1 Při reklamaci poskytovaných služeb postupuje poskytovatel i zákazník dle
platné zákonné úpravy, zejména podle ustanovení OZ a ZOS. Zákazník bere na
vědomí veškerá pravidla a lhůty stanovené v příslušných předpisech a v případě
reklamace je povinen dle nich postupovat.
10.2 Reklamaci lze nad rámec zákonných možností podat také elektronicky na e-mail
provozovatele uvedený na jeho webových stránkách. Okamžikem uplatnění
reklamace je její doručení provozovateli.
XI. Osobní údaje
11.1 Při rezervaci a při objednávání masážních služeb je zákazník povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v jakékoliv formě jsou
provozovatelem považovány za správné. Správnost údajů provozovatel neověřuje.
11.2 Zákazník bere na vědomí, že provozovatel je správcem jeho osobních údajů ve
smyslu platných právních předpisů, zejména pak ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, v platném znění.
11.3 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle platných právních
předpisů je zejména plnění smluvních a zákonných poviností provozovatele, jako je
poskytování smluvených služeb, vedení účetnictví, případně další zákonem uložené
povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů pak je plnění shora uvedených
povinností poskytovatele. Příjemcem osobních údajů je poskytovatel. Doba
zpracování osobních údajů je doba nutná pro splnění smlouvy se zákazníkem
a následně nezbytně nutná doba pro splnění všech zákonných povinností
provozovatele a ochraně jeho oprávněných zájmů.
11.4 V souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníka má tento právo na
informace o tom, zda a jaké informace o něm provozovatele spravuje, právo na
výmaz osobních údajů, pokud jsou k tomuto splněny zákonné podmínky, právo na
omezení zpracování osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování
z oprávněných důvodů a právo na přenositelnost údajů (tj. získání spravovaných
údajů v přehledné a strojově čitelné podobě). Právo na odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů se uplatní pouze tehdy, jsou-li některé údaje
spravovány na základě takového souhlasu, nikoliv však v situaci, kdy jsou údaje
spravovány z důvodu plnění smluvních a zákonných povinností provozovatele, a ne
na základě souhlasu zákazníka.
11.5 V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních
údajů prováděné provozovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
11.6 Více informací o právech zákazníka souvisejících s ochranou jeho osobních
údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
XII. Mimosoudní řešení sporů
12.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20
869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
12.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je
kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013
ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů
on-line).
12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”
XIII. Závěrečná ustanovení
13.1 Znění všeobecných obchodních podmínek může provozovatel měnit
či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
13.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne
16.11.202